Våra Hanar

SE13334/2016

NORD UCH, SE UCH, NO UCH, FI UCH, DK UCH  FASTLOVE'S GOLDEN EYES

"DUSTY"

STAMTAVLA

SE49689/2018

SE UCH, FI UCH, DK UCH, NO UCH

COOKTOWN THUNDER STRUCK

"DEXTER"

STAMTAVLA